Kiểu vách ngăn 04

Miêu tả:

<p style=”color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;”><span style=”box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><strong style=”box-sizing: border-box;”><span style=”box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);”><span style=”box-sizing: border-box; font-size: 12.8px;”>C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – BAO B&Igrave;&nbsp;</span><span style=”box-sizing: border-box; font-size: 12.8px;”>TH&Agrave;NH T&Acirc;M</span></span></strong></span></p>

<p style=”color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;”>Xin ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br />
Bạn cần b&aacute;o gi&aacute; th&ugrave;ng carton, hộp giấy? H&atilde;y để lại th&ocirc;ng tin, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ liện hệ với bạn!</p>

<p style=”color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;”>H&acirc;n hạnh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ph&aacute;t triển!<br />
Tr&acirc;n trọng,</p>

<p style=”color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;”>——————-<br />
<strong>TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ</strong><br />
Địa chỉ: E6/11B Ấp 5 , Đường Thới H&ograve;a , ( KCN Vĩnh Lộc A ) B&igrave;nh Ch&aacute;nh<br />
Điện thoại: &nbsp; 08.3.765.8979<br />
Hotline: 0902.500.322<br />
Email: baobithanhtam@gmail.com<br />
Website: http://baobithanhtam.vn/</p>

Danh mục: